Priceless ingame quotes

Server: MXT CTF Server
Map: BlizzardGap
[2012-12-02 18:59:49] [XX.XXX.XXX.XXX:XXXXX] [75.75ms]

[(Foxtrot)Simba] [CHAT]: but screw this i’m making a snowman.